RESERVANTO - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Nasledovné obchodné podmienky sa týkajú používania reservačního systému Reservanto a všetkých produktov, webových stránok www.reservanto.cz, informácií a služieb s tým súvisiacich (ďalej súhrnne ako Reservanto). Spoločnosť Mersite Systems s.r.o. (Ďalej tiež ako "My", "Nás", "Naša") je vlastníkom a prevádzkovateľom produktu / webové služby Reservanto, vrátane jeho obsahu.
 
Používaním Reservanto súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Spoločnosť Mersite Systems s.r.o. si vyhradzuje právo na prevedenie nutných zmien obchodných podmienok, ak to bude situácia vyžadovať (napr. zmeny právneho alebo technického charakteru), a to bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšia verzia obchodných podmienok bude k dispozícii na webových stránkach www.reservanto.cz.
 
Všeobecné podmienky a používané pojmy
 
Reservanto môžu užívať všetky osoby (ďalej tiež ako "Užívateľ", "Vy", Váš "), ktoré majú právo uzatvárať zmluvy podľa platných zákonov a sme oprávnení požadovať ako doloženie týchto požiadaviek formou identifikačných, kontaktných a ďalších osobných údajov. Zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi Nami (Mersite Systems, sro) a Užívateľovi. Nie je povolené žiadne ďalšie osobe z tohto vzťahu akokoľvek ťažiť.
Ak akýkoľvek súd dospeje k rozhodnutiu, že niektoré z ustanovení obsiahnuté v týchto podmienkach je neplatné, tak spoločnosť Mersite Systems sro toto ustanovenie vyberie. Ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok však zostanú aj naďalej v platnosti.
Po dohode s naším obchodným oddelením a užívateľom možno individuálne upraviť zmluvný vzťah a obchodné podmienky dodatočnými zmluvnými dokumentmi.
Pojmom "Zákazník" v týchto obchodných podmienkach máme na mysli zákazníkov Užívateľa systému Reservanto, s ktorými má Užívateľ svoj vlastný obchodný a zmluvný vzťah.
Potvrdzujete, že všetky vami poskytnuté informácie pri použití systému Reservanto a služieb s tým spojených sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, a budete udržiavať a rýchlo aktualizovať svoje údaje tak, aby boli vždy pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ste zodpovední za udržiavanie kontroly nad prístupom k vášmu účtu, vrátane prihlasovacích údajov a hesla, a ste zodpovední za všetky činnosti, ktoré vzniknú v spojení na alebo prostredníctvom vášho účtu. Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu, ujmu alebo poškodenie vás, vašej spoločnosti ani tretej strany, vrátane vašich zákazníkov.

Ponúkané varianty Reservanto
 
a) Bezplatná varianta Basic
Všetkým užívateľom ponúkame možnosť bezplatne používať základnú variantu reservačního systému Reservanto. Používatelia však už v základnej verzii získajú možnosť mať neobmedzený počet rezervácií, zákazníkov i poskytovaných služieb. Aj varianta Basic ponúka možnosť využívať nadštandardné služby, ktoré však podliehajú spoplatnenie. Týmito voliteľnými službami sú napríklad SMS upomienky zákazníkom, SMS reporty o zmenách či platobnou brána. Užívateľ môže, ale nemusí týchto nadštandardných služieb využívať.
 
b) Platené varianty Professional a Premium
Jedná sa o variantu ponúkajúce ďalšie portfólio služieb, ktoré rozširujú možnosti a vlastnosti systému Reservanto. Tieto varianty sú spoplatnené podľa platného cenníka uvedeného na našich webových stránkach. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien s ohľadom na aktuálne trhové či obchodnej situácii.
 
Zmluva, fakturácia, možnosť vrátenia peňazí a ukončenia zmluvného vzťahu
 
Záväzný zmluvný vzťah medzi nami a vami vzniká v okamihu potvrdenej objednávky. Zmluvný záväzok sa uzatvára na obdobie od jedného roka na dobu neurčitú. Po každom uplynulom roku má používateľ možnosť si predĺžiť využívanie Reservanto o ďalší rok. Približne dva týždne pred koncom ročného obdobia užívateľ dostane výzvu k úhrade a po jej uhradení automaticky dôjde k predĺženiu. Užívateľ, ktorý využíva mesačnú fakturáciu, má v tomto období možnosť prejsť na ročnú úhradu jednou faktúrou. Užívateľ s ročnou fakturáciou má naopak možnosť prejsť na mesačnú fakturáciu. Tieto zmeny si musí užívateľ dohodnúť sa zákazníckou podporou ešte pred ukončením ročného obdobia. U platenej verzie vzniká povinnosť užívateľovi uhradiť v termíne splatnosti zodpovedajúcu čiastku, inak môže dôjsť k prerušeniu poskytovania služieb.
 
Ak ste nový užívateľ, máte možnosť (a to maximálne raz u každej platenej verzie, ak nie je dohodnuté inak) prvých 30 dní objednané služby stornovať a my vám zašleme peniaze späť na váš účet. Každý užívateľ, resp. podnikateľský subjekt má tak možnosť si overiť funkčnosť, kvalitu a možnosti iu platených verzií produktu Reservanto. O ukončení zmluvného vzťahu môže užívateľ požiadať e-mailom, z ktorého vykonal objednávku, a to kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Ukončením zmluvného vzťahu zo strany užívateľa nevzniká nárok na vrátenie zaplatených peňazí, s výnimkou vyššie spomínané možnosti stornovania objednávky v lehote 30 dní od objednania. Čiastku vrátime do 45 dní od prijatia žiadosti na účet uvedený pri registrácii. Využil Ak užívateľ zľavové kódy, vouchery a ďalšie zľavové akcie, tak na ne nie je možné požadovať vrátenie peňazí späť.

Nárok na zrušenie služby a vrátenie uhradených peňazí má užívateľ tiež nárok v prípade opakovaných vážnych technických problémov či neposkytnutím platených služieb. Tento nárok podlieha preskúmaniu zo strany Reservanto a vyhradzujeme si právo na zamietnutie žiadosti.
 
Podmienky používania služieb
 
Nasledujúce odseky vymedzujú povolenej možnosti používania našich služieb. Používanie iným spôsobom, než je povolené, znamená porušenie týchto podmienok a môže znamenať obmedzenia alebo prerušenia poskytovaných služieb.
 
Užívateľ sa zaväzuje, že:
- Nebude prostredníctvom stránok Reservanto rozširovať žiadne materiály alebo názory, ktoré sú vulgárne, výhražné, ohováračské, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraviu škodlivé, pornografické alebo akokoľvek inak nezákonné alebo súvisí s obmedzovaniu osobných slobôd ľudí i zvierat
- Nebude v žiadnom prípade používať postupy alebo materiály, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú, narúšajú alebo poškodzujú práva (vrátane práva na duševné vlastníctvo, utajenia a súkromie) spoločnosti Mersite Systems sro, systému Reservanto a práva iných
- Nebude konať výhražne, nebude spôsobovať nepríjemnosti či strach nám ani ostatným
- Nebude bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka práv zverejňovať či akokoľvek inak sprístupňovať diela či materiály, ku ktorým nemáte vlastnícke práva
- Nebude za účelom propagácie rezervačného systému Reservanto využívať spam
- Vykonávať činnosti, ktoré by mohli akokoľvek obmedziť či ohroziť funkčnosť a bezpečnosť stránok Reservanto aj služieb s tým spojených, vrátane prekonanie či pokusu o prekonanie nastavených obmedzení jednotlivých služieb a vlastností Reservanto
- Bude zodpovedne dodržiavať všetky platné miestne, štátne, federálne, provinčné a teritoriálne zákony, pravidlá a predpisy týkajúce sa vývozu alebo dovozu výrobkov, služieb, software, osobných a technických údajov bez ohľadu na jurisdikciu, v ktorej sa nachádza.
- Berie na vedomie, že všetky činnosti, ktoré vykonáva prostredníctvom Reservanto voči tretím stranám, vrátane platby a dodania tovaru či služieb, dohodnutých podmienok, záruk a ďalších činností, sú výhradne medzi vami a vašim zákazníkom. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku akýchkoľvek činností.
 
 
Dôverné informácie a Vlastnícke práva
 
Reservanto obsahuje vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a ďalšími zákonmi. Všetok obsah a informácie môžu byť chránené autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými známkami, patentmi alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. Nie je povolené akokoľvek upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela na základe obsahu dostupného prostredníctvom služieb Reservanto, bez písomného povolenia vlastníka obsahu. Nechceme dostávať akékoľvek dôverné alebo zákonom chránené informácie, okrem osobných údajov, s ktorých uchovaním užívateľ súhlasí v rámci registrácie. V prípade, že zistíte akékoľvek porušenie stanovených podmienok, zaväzujete sa nás o tom bez meškania informovať.